Публічна оферта

Договір на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи
(публічна оферта ТОВ «Укртікет»)

Стаття 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. У справжньому Публичному оферті на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (далі - «Оферта») нижченаведені терміни та визначення використовуються також в єдиному та в множинному вигляді (якщо інше не витікає з сенсу терміна та / або визначення), у наступних значеннях :

1.1 «Оферта» - справжня Публічна пропозиція на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна пропозиція ТОВ «Укрідкет»), опублікована на Інтернет-сайтах Агента та (або) доступна за запитом покупця в точках продажів білетів;

1.2. «Принципал» - юридична особа, яка зобов'язує Агента за іменем Принципала та / або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між наявними в Агенті субагентами) та бронювання, оформлення та реалізації (безпосередньо покупцям) Tickets to Events, якщо інше прямо не встановлено положениями настоящей Оферти;

1.3. «Агент» - ТОВ «Укртикет», уповноважена, на підставі укладеного з Принципами договорів, надає послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Білетів на Заходи;
 

1.4. «Покупець» - фізичне або юридичне особа (особа), яким Агентом на умовах, встановлених справжньою Офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Білетів на Заходи;

1.5. «Мероприятие» - культурно-видовищна акція, у тому числі театральний спектакль, циркова постановка, концерт в залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, демонстрація мод, семінар, тренінг, спортивне змагання, екскурсія, а також любое иное событие, посещение которого возможно только по предъявлению специального документа - Білета;

1.6. «Білет» - документ, що формується з використанням Систем Агента на бланке Агент, посвідчення особи покупця на відвідування (проход / просмотр / прослуховування) Заходи та інформація про назву, дату, час та місце проведення Заходи, виділені покупцем місця на Заходи (секторе, ряда та інше, а також ратифікація права проходу на Захід) та вартості послуг, а також інформація юридичного чи технічного характеру;

1.7 «Электронный билет» - документ, що формується з використанням Систем Агента на паперовому або електронному носії, засвідчує право покупця на відвідування (проход / просмотр / прослуховування). Заходи, що містять інформацію про назву, дату, час та місце проведення заходів, виділеного Покупець місце на Заходи (секторе, ряді та інше, а також свідоцтво про право на проїзд на Захід) та вартості послуг, а також інформації правового чи технічного характеру. Доступність послуг формування Електронного білета регулюється Принципалом / Організатором заходів та / або Агентом і залежить від можливості використання на місці проведення заходів автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду;

1.8. «Заказ» - один або кілька Бюлетенів на одне Заходи, вибрані Покупець (для Покупець) з Систем та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;

1.9 «Бронь» - сформований замовлення, що знаходиться в режимі очікування платежу покупцеві;

1.10. «Номінальная цена билета» - цена посещения. Заходи, встановлені Принципалом для всіх Покупець;

1.11. «Система» - автоматизована інформаційна система - програмний комплекс, призначений для оформлення бронювання та реалізації Білетів, що задовольняє вимогам захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксації та збереження всіх операцій з Білетом (у тому числі з Електронним авіаквитлом), а також забезпечує при заповненні бланка Білета (у тому числі електронного білета) та випуску Білета (у тому числі Електронного авіаквитка) збереження унікальних серій та номерів Білета (у тому числі Електронного авіаквитка);

1.12 «Субагент» - юридична особа / фізична особа-підприємниця, яка здійснює продаж білетів покупцям на підставі укладеного з Агентом договорів з продажу квитків на різні заходи. Правила настоящей Оферты для таких договір мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом;
 

1.12. «Точка продаж» - офіс продажів Білетів, що належить Агенту, а також бюро продажу продажів, що належать субагентам та партнерам Агента;

1.13. «Сервісний сбор» - грошові кошти, нараховані з Покупця при реалізації його. Білет з Систем Агента на надані Агентом послуги з інформаційного забезпечення покупця через сайт, а також за іншими каналами зв'язку, бронювання, оформлення та реалізація білетів. Величина Сервісного збору для кожного Білета визначається Агентом за погодженням із Принципалом або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості авіаквитка або фіксованою сумою;

1.14. «Аннулирование» - видалення Білетів з замовлення з автоматичним перекладом їх у вільне продаж в Системі. Якщо Заказ не оплачений, то він аннулируется автоматично;

1.15. «Доставка» - комплексна служба Агента з переміщення, перевезення та адресної доставки Бюлетені покупця, що супроводжується інформацією покупця та відповідальності за збереження відправлення;

1.16. «Інтернет-сайти Агента» - www.ukrticket.com.ua,
www.ukrticket.com.ua/booking.

Стаття 2. Загальні положення

2.1. Настоящая Оферта регламентує умови та порядок продажу Білети та зобов'язання, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупець.

2.2. Продажа Билетов Покупателю проводится исключительно на условиях настоящего Предложения и только в случае ее полной и безоговорочной акцепции. Частичний акцепт, а равно акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупець послуг Агента на предложені в даному Представленні умов свідчить про укладення між ними договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови настоящего Предложения, продаж Білетів, у тому числі Електронних авіаквитків, не проводиться. Придбані Покупцем Бюлетені не можуть бути повернені, в тому числі в разі відмови покупця на підставі незгоди Покупеця з умовами справжнього Оферти після акцепту її умови та оплати Білета. Відшкодування грошових коштів за придбаних Покупцем. Бiлети можливі лише в порядку та на умовах, встановлених справжнiм Офертою.
 

2.4. У цілях придбання білетів у Агенті юридичні особи здійснюють їх оплату за погодженням з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способами. В цьому випадку діють Правила настоящего Оферта, якщо інше прямо не встановлено в відповідному договорі між Агентом та юридичним особою.

2.5. Агент вправе в будь-який час вносити зміни в справжню пропозицію, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загальної інформації за допомогою опублікованої на Інтернет-сайтах Агента та (або) в Точках продаж. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту даної пропозиції означає акцепт пропозицій з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови даної пропозиції Оцінки дійсні як для покупців, що здійснюють оплату через Інтернет-сайти Агента, так і в Точках продажів, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент вправе расторгнути Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення покупця в разі порушення останнього умови цього пропозиції та інших правил.

2.8. Настоящая Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Агента і діє нескінченно.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Покупателю услуг Агента по бронированию, оформлению, реализации и доставке (последнее за дополнительную плату, взимаемую кроме Сервисного сбора). Билеты на мероприятия, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Предложением (далее по тексту - «Услуги»).

3.2. Ответственным за качество наданих Услуг перед Покупець є Агент.

3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала та (або) інших осіб, що діють від його імені та за його дорученням або від свого імені, але за дорученням Принципала, в тому числі у зв'язку з реалізацією такими особами білетів, а також за організацію, сам факт проведение и содержание Мероприятия.

3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає та погоджується з наданням Агента своїх особистих даних, а також за особистими даними третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Білета (Заказ), а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг по доставці Бюлетенів) та адресу електронної пошти. Обробка особистих даних Покупець здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його особистих даних у зв'язку з наданням Покупець послуг, обумовлених даною пропозицією, в тому числі з метою одержання покупцем рекламних повідомлень про заходи, білети на які реалізуються Агентом. В зв'язку з тим, що обробка персональних даних покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеної на умовах даного Оферти, погодження покупця на обробку його персональних даних не вимагається. Термін використання наданих персональних даних - безстроковий. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, вказані в замовленні, є добровільно наданими їм та третіми особами при оформленні Білета, і всі ці особи знаходяться і погоджуються з Офертою.

Стаття 4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

4.1. Настоящая Оферта вважається основним документом у офіційних відносинах між Покупцем та Агентом по купівлі-продажу Білетів. Приняття Покупцем настоящей Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення покупцем дій, зазначених у п. 4.3 настоящей Оферты (акцепт Оферты). Здійснення акцепту Покупець настоящей пропозиції здійснюється добровільно, у повному обсязі та рівнозначно укладенню письмового договору (п.2 ст.642 Гражданського кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевненим, що всі умови цього пропозиції є зрозумілими та він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупця здійснюється так само у разі придбання квитка внаслідок звернення в Точці продажу та / або обігу до Інтернету-сайтам Агента та / або Субагент за допомогою мережі Інтернет, і / або дзвінок по телефону в контактному центрі Агента та / або Субагент шляхом послідовне здійснення наступного дії: вибір конкретного заходу, категорії білетів / наявних у момент звернення покупця, ознайомлення з обмеженнями відвідування конкретних заходів (зазначених у їх описі на Інтернет-сайтах Агента), ознайомлення з умовами цієї пропозиції, оформлення замовлення з наданням необхідних контактних даних покупця та за умови доставки авіаквитків - адреса та час доставки, оплата замовлення в повному обсязі.

4.4. Здійснення всіх дій, зазначених в пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов оферти без будь-яких вилучень і (або) обмежень і рівносильно висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).
 

4.5. Після здійснення оплати замовлення Покупець або отримує Бюлетень самостійно в одній з Точек продажу або шляхом оформлення його / їх доставки (за окрему плату), або самостійно розписує Електронний авіаквиток, або здійснює запис Електронного авіаквитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупецьові, при умови що таке пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системи контролю доступу на місці проведення заходів.

4.5.1. При Заказе (Брони) Білета за допомогою Інтернет-сайтів Агента або контактного центру Агента та / або Субагента Покупець повідомляє (а в разі реєстрації шляхом заповнення контактної інформації на Інтернет-сайтах Агента - направляється на електронний поштовий адреса, зазначений Покупцем) ідентифікаційний номер Заказа (Брони ), який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом з його прізвищем та ім'ям, якщо таке застосовне) при отриманні Білету в Точку продажу або при отриманні Білету при його / їх доставці. При зверненні в Точку продажу готується Білет проводиться на місці. Стоимость доставки, порядок її здійснення, а також інша істотна інформація, що відноситься до доставки Білетів, розміщена на Інтернет-сайті Агента та є невід'ємною частиною цього Пропозиції.

4.5.2. відповідно до положень пункту 4.5. справжня Оферта Покупець може отримати електронний авіаквиток за його відправленням Агентом на зазначену покупцеві адресу електронної пошти. Відправлення Електронного авіаквитка здійснюється лише за умови виконання Покупець зобов'язання за повною оплатою вартості Електронного та Сервісного зборів (у разі надходження Сервісного збору).

Стаття 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Бюлетені будь-яких способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на Інтернет-сайтах Агента та / або Субагента, в Точках продажів та (або) повідомляється в контактному центрі Агента.

5.2. Платеж визнається досконалим Покупець в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента або в його кошик Точки продажу, або касу його офіційних представників (у тому числі Субагентов).

5.3. У випадку здійснення платежу за допомогою банківської карти Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену в ім'я покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупець оригіналів документів, що засвідчують особу Покупець. Платеж не приймається, а Замовлення скасовується при порушенні покупцем умови проведення платежу, встановленого законодавством України.

5.4. При дотриманні всіх умов цього Замовлення та після здійснення оплати, Білет (Електронний авіаквиток) вважається проданим і у Покупця виникає право відвідувати Захід на вказаних в Білеті умовах.

5.5 При неоплаті або тільки частковому платежі Замовлення в протягом дії дії броні Замовлення вважається непроданним і анулюється.

Стаття 6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БИЛЕТОВ

6.1. Получение Билета (Электронного билета) здійснюється після його оплати, наступними способами (на вибір покупця):

- на руки - в Точках продаж Агента, або його офіційних представників (у тому числі Субагентов).

- на електронну пошту Покупець - лист Агента, у вкладенні якого знаходиться бланк Електронного авіаквитка з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати або зберегти на електронному носії. Указанный бланк Билета, затверджена Агентом і породженим Системою, надає право покупцеві на відвідування вибраного заходу і пред'являється на вхід на Захід.

- доставка Білета кур'єрською службою (за додаткову оплату такого сервісу).

Стаття 7. АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

7.1. Аннуляція Замовлення покупця відбувається у наступних випадках:

- відмова покупця від оформлення замовлення;

- відмова покупця від оплати замовлення, оформленого в броню;

- відсутність оплати протягом 15 хвилин після оформлення замовлення за допомогою інтернет-еквайрінгу;

- при замовленні кур'єрської служби доставки кур'єр не зміг здійснити передачу Білета Покупець у зв'язку з його відсутністю на вказану адресу.

Стаття 8. Відшкодування ДЕНЕЖНИХ СРЕДСТВ

8.1. Оплата Номінальної ціни Білета Покупець, у зв'язку з тим, що Агент з продажу Tickets на Заходи діє від імені та за рахунок Принципалу, здійснюється тільки в разі скасування / заміни / перенесення заходів і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала / Організатора заходів, в яких указуються умови (термін, час, місце) і порядок повернення авіаквитків. З інформацією про порядок, терміни, час та місце повернення авіаквитків можна ознайомитись на інтернет-сайтах Агента. У випадку, якщо повернення грошових коштів покупцям за відміненою, замінною, перенесеною Заходом до Tickets, придбаними у Агента, здійснюється в кассах Принципала та (або) Організатора заходів, згідно офіційного письма Призначеної та (або) Організатора заходів, Покупець не має права пред'являти претензії до Агенту Якщо Покупець не погоджується на заміну / перенос, йому повертаються грошові кошти в кассах Принципала та (або) Організатор заходів, за офіційним листом Принципала та (або) Організатора, якщо інше не зазначено в офіційному листі Принципала та (або) Організатора.

8.2. Відшкодування Сервісного збору Агент не здійснюється, також не підлягає поверненню вартості доставки Бюлетені, якщо послуга доставки була додатково замовлена ​​Покупець.

8.3. Відшкодування Покупець Номінальної ціни Білет здійснюється тільки при обов'язковому фактичному поверненні покупцем придбаного Білета. Не здійснюється повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені квитки, а також билети з будь-якими виправленнями та прихованими будь-якими штучними способами інформації.

8.4. Агент зобов'язується на вимогу Покупець надавати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальної Ціни Білета. В разі, якщо указане лицо Агенту невідомо, він зобов'язується на вимогу покупця направити Принципалу відповідну звернення із вимогою вказати відповідальне за повернення Номінальної ціни Білета особи. В розумний термін після отримання відповіді від Принципала, але в будь-який час не пізніше 10 (десяти) робочих днів з вказаного моменту, Агент зобов'язаний надати копію відповіді Принципала Покупець. Положения настоящего пункта не затрагивают право покупця самостійно звертатися до Принципалу за роз'ясненнями.

8.5. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок та основи повернення Номінальної ціни Білета, а також особа, яка зобов'язана здійснити таке повернення, до нього доведено в повному обсязі, він відомий і зрозумілий.

Стаття 9. ПРАВА І ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Покупець має право:

9.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Бюлетені на Заходи та розміри Сервісного збору, інших офіційних білетних операторів та прийняття рішення про придбання Білетів у Агента.

9.1.2. Отримання інформації про правила продажу Білетів, наявних категорій Білетів та іншої інформації щодо заходів, що володіє Агентом в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка Агента та інших способів, вказаних на Інтернет-сайтах Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовитися від покупця в Брони та / або продажу Білетів.

9.1.3. Вибирати спосіб оплати Бюлетень з запропонованих Агент варіантів на Інтернет-сайтах Агента та (або) в Точках продажу Агента. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування темою або іншими способами здійснення платежу.

9.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента по контактам Агента, зазначеного на Інтернет-сайтах Агента.

9.1.5. За вибором придбати Білет або Електронний авіаквиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного авіаквитка на таке Захід допускається Принципалом та (або) Організатором заходів і вказано на Інтернет-сайтах Агента.

9.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання авіаквитка з Агентом до моменту здійснення оплати замовлення, відповідно до умов, передбачених даною Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед покупцем усіх обов'язків Агента.

9.2. Покупець зобов'язаний:

9.2.1. Детальніше ознайомитися з усіма правилами купівлі Бюлетені та умови цієї пропозиції та прийняти їх при здійсненні купівлі Білета, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін по справжньому Оферте.

9.2.2. При заповненні контактної інформації покупця в момент оформлення замовлення надати достовірні дані про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має ніяких претензій до Агента за неправильно оформлений Покупець з використанням Інтернет-сайтів Агента Замовлення, так як сам не засвідчив його правильності під час оформлення оформлення. Покупець несе відповідальність за неповнолітніми дітями, в інтересах яких він придбає білети.

9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, повідомлені Агенту (його співробітникам). Покупець визнає, що не має ніяких претензій до Агента та його співробітників за неправильно оформлений ним самостійно Замовлення, так як сам не впевнився в його правильності. Покупець визнає, що Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг та продажу Бюлетені на умовах, що відрізняються від викладених у даному Оферті.

9.2.4. Оплатити в повному обсязі вартість оформленого замовлення.

9.2.5. Не розміщуйте, не публікуйте, не передавайте та не розповсюджуйте повідомлення, які можуть носити злочинний характер або викликати будь-який вред Агенту, Принципалу, Організатору.

9.3. Агент має право:

9.3.1. Требовать от покупателя соблюдать все процедуры оформления и оплаты заказа по правилам, изложенным в настоящем Предложении.

9.3.2. При відмові Покупець приймає справжню пропозицію на викладені в ній умови, відмовити Покупець у продажу Йому Білету та надання послуг.

9.3.3. Агент не несе відповідальності за неработоспособность каналів зв'язку, за допомогою якого Покупець виробляє з'єднання з Агентом (його офіційним представником).

9.3.4. В любое время производить модификацию любого программного обеспечения Систем Агента, в том числе интернет-сайтов Агента, приостанавливает роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Інтернет-сайтів Агента, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також у цілях проведення профілактичних робіт та запобігання випадках несанкционированного доступу до Інтернет-сайтів Агента.

9.3.5. Установлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

9.3.6. Включить в стоимость Заказа и взимать с Покупателя стоимость Сервисного сбора. Стоимость доставки Покупець оплачується окремо.

9.3.7. Требовать от Покупателя полной оплаты Билета и Сервисы перед тем, как произвести продажу и выдачу Покупателю Билета способами, предусмотренными розділом 6.

9.3.8. Аннулировать оформленный Заказ, якщо він не буде оплачений під час дії Брони. Аннулированный Заказ не може быть восстановлен для повторной оплаты, кроме как создание Покупателем нового Заказа.

9.3.9. При недотриманні Покупець умови цього Договір про відмову від подальшого надання Служб.

9.4. Агент зобов'язаний:

9.4.1. Предоставляй Покупателю необхідну інформацію про конкретний Захід.

9.4.2. Предоставлять Покупелю необхідну інформацію про дати, місце та час повернення грошових коштів за придбані Бронювання у разі скасування / заміни / перенесення заходів. Основанием для надання такої інформації є офіційний лист Принципала та / або Організатора заходів.

9.4.3. Подати Покупець інструкцію для оформлення / оплати / отримання Білета. Ісчерпівающей інформацією вважається та інформація, яка публікується на Інтернет-сайтах Агента і надається в точках продажів.

9.4.4. Не використовувати особисті дані Покупець для розсилки матеріалів, які не мають стосунку до послуг, які надаються Агентом.

9.4.5. Не передавати персональні дані Покупець третім особам і не використовувати їх в інших цілях.

Стаття 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1 Агент не несе відповідальності за перенос, замін або відміна заходів. Агент не є обов'язковим особою, а також стороною угоди, укладеної між Принципалом і Покупець, у зв'язку з придбанням останнього Білета.

10.2. У разі невиконання чи непідконтрольного виконання своїх зобов'язань за Оферте Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України та умовами справжньої Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання послуг У Покупець обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом та Покупетелем з метою реалізації Білета, тобто Услугами, наданими безпосередньо Агентом.

10.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням покупця та / або його суб'єктивної оцінки. Поради та рекомендації, надані Покупецьові, не можуть розглядатися як гарантії.

10.4 Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями за допущенням помилок та неточностей у наданих їм даних.

10.5 Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральний збиток, понесених покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння їм інформації про порядок оформлення / оплату Замовлення, а також отримання та використання Служб.

10.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Офертею, якщо таке невиконання стало результатом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та неприйнятних за даних умов обставин. До обставин непреодолімой сили, зокрема, відносяться: стихійні бідності, військові дії, загроз, дії та рішення органів державної влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних сетях.

Стаття 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОТВЕТСТВЕННОСТІ

11.1. Агент не несе відповідальності за роботоспособность та / або захист інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем за зверненням до Інтернет-сайтам Агента, а також за збереження інформації, в тому числі електронного авіаквитка, отриманого покупцем у відповідності до умов цього Пропозиції. Ні за будь-яких обставин Агент, його співробітники, директори, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, у тому числі діючі за іменем Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або опосередковані збитки, що виникли в результатом продажу Білета або отримання Служб, а також в результаті несанкціонованого доступу до персонального даного Покупця, включаючи недопустиму вигоду.

11.2. Всі претензії в зв'язку з договором, укладені на умовах даного Оферти, повинні бути заявлені в письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. По істечении зазначеного терміну претензії розглянути Агентом не будуть.

Стаття 12. ОТДЕЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ В ОБЛАДНАННІ ЕЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА.

12.1. При придбанні електронного білета Покупець зобов'язується повідомити свій дійсний електронний лист та телефон, а також вказати свою прізвище та ім'я. У разі не надання такої інформації, а також у разі надання недійсної або фальшивої інформації, Агент має право відмовитися від придбання електронного авіаквитка.

12.2. Покупець приймає та погоджується з тим, що він у повному обсязі несе відповідальність за вказання недійсного або помилкового електронного поштового адреси.

12.3. Электронный билет направляется Покупателю на указанный им электронный почтовый адрес только при условии соблюдения Покупателем условий настоящего Предложения об оплате стоимости Электронного билета и Сервисного сбора (в случае, если Сервисный сбор взимается).

12.4. Покупець зобов'язаний самостійно та за свій рахунок здійснити печатку електронного авіаквитка. При здійсненні друку Електронного авіаквитка Покупець повинен переконатися в належному якості друку Електронного авіаквитка. У разі невиконання або непідконтрольності виконання зобов'язань, встановлених цим пунктом, Покупець в повному обсязі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), у тому числі у разі відмови Принципалом / Організатором Мероприятия в проходе на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця в разі порушення умов цього пункту, у зв'язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів.

12.5 Покупець вправе, якщо подібне допускається Принципалом та / або Організатором заходів, і на це вказано Агент у момент оформлення Електронного авіаквитка на Інтернет-сайтах Агента, при проходженні на Захід представляє Електронний авіаквиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупецьові, за умови, що таке устройство допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системи контролю доступу в місці проведення заходів.

12.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист електронного авіаквитка від копіювання. В разі копіювання Електронного авіаквитка доступ на Захід буде відкритий за тією авіаквиткою, яка була пред'явлена ​​першим.

Стаття 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах справжнього Предложения, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подаються Агенту в письмовій формі з додаванням документів, що обґрунтовують пред'явлені вимоги, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення причини спору. Поступившая претензия розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

13.2. При неможливості досягнення погодження, виниклі спори підлягають розгляду в суді за місцем розташування Агента.

13.3. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Предложении, Стороны керуються діючим законодавством України.

Стаття 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ІЗМІНЕНИЕ І РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ


14.1. Спори, що виникають при укладанні договору на умовах даного пропозиції, вирішуються з обов'язковим дотриманням вимоги. Претензія надається Агенту у письмовій формі з додаванням документів, що обґрунтовують пред'явлені вимоги, з часом не більше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення спору. Діюче вимога стосується агента по часу не більше 10 (десяти) календарних днів.

14.2. При неможливості досягнення домовленості виникає спор підлягає розгляду в суді за місцем розташування Агента.

14.3. По всім іншим питанням, не передбачених пропозицією, Сторони дотримуються діючих законодавчих актів України.

Стаття 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ІЗМЕНЕНІ І РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

15,1. Настоящее пропозиція пропонується з дня її розміщення на веб-сайтах Агента і працює постійно. Позиці цієї статті розповсюджуються і при додаванні (зміні) до реального пропозиції.